Gudstjenesten

Gudstjenesten som vi alle kender den om søndagen kaldes også for en højmesse. Der afholdes højmesse hver søndag i Tversted – Uggerby Kirke.

I kirkebladet og i kalenderen vil det fremgå, om gudstjenesten afholdes i Tversted og/eller i Uggerby Kirke, samt det præcise tidspunkt. Her finder du også de øvrige arrangementer der afholdes af Tversted og Uggerby Sogne.

Kirkebilen
Til alle gudstjenester og arrangementer kan kirkebilen bestilles senest dagen før kl. 12 ved at ringe til Tversted Taxa på tlf. 29 45 22 42.

Kommende gudstjenester findes her..

Hvordan en gudstjeneste forløber i Tversted-Uggerby Kirker

Gudstjenestens handlinger og ritualer kan du læse om herunder skridt for skridt. Som kirkegænger kan du også følge med i ritualerne i Salmebogen. Ved særgudstjenester kan der ske enkelte afvigelser.

Klokkeringning: Kirketjeneren kalder sognet sammen.

Præludium: Organisten stemmer alles sind med et forspil.

Indgangsbøn: Kirkesangeren beder til, at hele menigheden nu samler sig om Guds bud til mennesket.

Første salme: Ofte en morgen-, årstids- eller lovprisnings-sang fra Den Danske Salmebog (2002) – salmenumre står på væggens tavler.

Hilsen: Præsten ønsker et »Herren være med jer!« for menigheden, som syngende svarer »og med din ånd!« (efter de bibelske formuleringer i 2. Mos. 10,10 og 2. Thess. 3,16).

Introducerende bøn: Præsten anslår dagens tema og menigheden slutter med et »amen!« (der på aramæisk betyder »ja, det er sandt!«).

Trosbekendelsen (se Salmebogens næstsidste side): Alle rejser sig og synger den oldkirkelige sammenfatning af den kristne tro – og slutter med de yderligere bekræftende ord »amen, amen – amen!«.

Første højtlæsning fra bibelen: Menigheden rejser sig i respekt for Guds ord og lytter til et relevant tema-afsnit fra enten Det Gamle Testamente eller Det Nye Testamente (lejlighedsbrevenes »epistler« eller de fortællende »lektie«-stykker).

Anden salme: En sang, der knytter sig til det læste bibelstykke

Anden højtlæsning fra bibelen (alle rejser sig): Præsten siger »dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (eller: Markus / Lukas / Johannes)«, og menigheden svarer messende »Gud være lovet for sit glædelige budskab!«.

Prædiken: En forklaring af bibelteksten ud fra en aktuel vinkel.

Lovprisning og kirkebøn: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn beder præsten på menighedens vegne for alle mennesker på jorden og for, at Kirken kan virke med fornyet energi ud i hele verden.

Meddelelser: Beskeder om den kommende tids gudstjenester og sognearrangementer (se nærmere i kirkebladet ved indgangen).

Apostolsk velsignelse (alle rejser sig): I Den Treenige Guds navn udtaler præsten menighedens gensidigt forpligtende gode ønsker fra disciplenes tid (2. Kor. 13,13), så vi med kraft kan gå ud og virke i verden.

Tredje salme: En sang, der knytter an til det læste evangeliestykke.

Fortale til nadveren (c-ritual): Iklædt højtidens kåbe »messehaglen« forbereder præsten menigheden på gudstjenestens højdepunkt – mødet med Gud. (Dette og følgende led kan springes over frem til »Bordbøn I«).

Påkaldelse i: Menigheden svarer med at synge »Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!« (dvs. »Helligsangen« fra Salmebogens nr. 438 efter Es. 6,3 og Åb. 4,8).

Påkaldelse ii: Præsten fortsætter ved at messe om Jesus »Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!« (Sl. 118,26 og Mark. 11,9).

Påkaldelse iii: Menigheden synger »Hosianna i det højeste!« for understrege det hebræiske ord om, at Jesus er frel­seren (Sl. 118,25 og Mark. 11,10).

Fjerde salme: Så synges »O du Guds Lam« fra Salmebogens nr. 440, 439, 203 eller 190 (se tavlen) – den oldkirkelige hymne om Jesus som den frelsende Gud.

Bordbøn i: Som optakt til nadvermåltidet fremsiger præsten den bibelske nadverbøn (Ef. 3,17 og Johs. 17,22), hvortil menigheden svarer »amen!«.

Bordbøn ii: I fællesskab bedes så Fadervor (se sidste side i Salmebogen) – den bøn Jesus lærte sine disciple (Matth. 6,9-13).

Nadveren indstiftes (alle rejser sig): Præsten gentager Jesus’ ord fra det sidste måltid med disciplene Skærtorsdag for ca. 2000 år siden (1. Kor. 9,23-26).

Nadvermåltidet: Menigheden knæler nu oppe ved alterbordet, hvor præsten udtaler »dette er Jesu Kristi legeme« og »dette er Jesu Kristi blod« ved uddelingen af brødet og vinen, og mennesket genoplever Guds nærvær.

Bortsendelsesord (med fredshilsenen »Fred være med jer!« fra Johs. 20,21) om at Gud gennem Jesus tilgiver mennesket alle sine fejl – herefter går man tilbage til kirkebænken.

Femte salme: Menighedens takkesang for den hellige nadver.

Afrundende bøn: Præstens tak til Gud for dagens evangelium og lærdom – og menigheden tilslutter sig med et »amen!«.

Aronitisk velsignelse: Alle rejser sig og får et skud åndelig livskraft fra Vorherre (4. Mos. 6,22-27) – hvortil menigheden syngende svarer: »Amen, amen – amen!«.

Sjette salme: Sammenfattende sang om dagens emne.

Udgangsbøn: Kirkesangeren beder til, at menigheden kan tage Guds ord med ud i dagligdagen.

Postludium: Organisten afrunder gudstjenesten musikalsk med et efterspil.