Dåb

Aftale om dåb

Aftale om dåb kan træffes med sognepræsten. 
Se kontaktoplysninger her...

Fødselsanmeldelse

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for fødselsanmeldelsen senest 14 dage efter fødslen til kirkekontoret eller præsten i moderens bopælssogn. Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, kan faderen inden for 14 dage efter fødslen underskrive en "omsorgs- og ansvarserklæring." Efter denne frist skal faderskabet anmeldes til statsamtet.

Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske ved indskrivning til dåb, hvor forældrene oplyser navnet til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, skal dets navn registreres ved at udfylde og sende en blanket til kirkekontoret eller præsten i morens bopælssogn. Blanketten findes på www.personregistrering.dk

Dåb

I skal henvende jer til præsten i sognet, hvor I gerne vil have jeres barn døbt for at aftale tidspunktet. Før dåben mødes forældre og præst til en eller flere samtaler om dåbens forløb og betydning.

Faddere

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.

Nøddåb

Hvis et barn er alvorligt sygt eller i livsfare efter fødslen, og forældrene ønsker dåb, kommer præsten til hjemmet eller sygehuset og foretager en såkaldt hjemmedåb. Hvis barnet er indlagt, kan sygehusets personale hjælpe med at tilkalde en præst. Mange sygehuse har tilknyttet hospitalspræster. Præsten døber barnet med det samme ritual, som bruges i kirken. Skal det gå hurtigt, kan dåben forkortes til de centrale led: Korstegning, trosbekendelse med tilspørgsel, dåbshandling og fadervor. 
Se salmebogens ritual-del.

Hvis præsten ikke kan nå frem, kan en af de tilstedeværende døbe barnet. Det kaldes nøddåb. Dåb uden præstens medvirken skal snarest efter meddeles til præsten. 

Efter en hjemmedåb eller nøddåb tilstræber man senere fremstilling i kirken. Dvs. at familien med barn deltager i en gudstjeneste, hvor præsten spørger "Er barnet hjemmedøbt", der svares JA, og herefter gennemføres et kort ritual med tilspørgelse - men uden dåb. 
Se igen Salmebogen under "dåb".